Przejdź do treści

Regulamin hotelu

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości

Data ostatniej modyfikacji:

 1. Zasady wynajmu pokoi
  1.1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
  1.2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.30 w dniu wyjazdu.
  1.3. Płatność za pobyt w hotelu uiszczana jest przy meldowaniu
  1.4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
  1.5. Zatrzymanie pokoju po godzinie 15.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy Gość opuści pokój do godziny 18.00,zostanie naliczona opłata za nie mniej niż za pół doby.
  1.6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 8.00 w dniu w którym upływa termin najmu pokoju.
  1.7. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
  1.8. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.
  1.9. Osoby niezameldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokojach
  1.10. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
  1.11. Hotel może odmówić zameldowania osobom niepełnoletnim
 2. Wyżywienie w hotelu
  2.1. Śniadania są wydawane od godziny 8.00 do godziny 09:30
  2.2. Obiadokolacja jest wydawana od godziny 17.00 do godziny 17:30
 3. Usługi
  3.1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  3.2. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  3.3. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu, w tym danych osobowych
  3.4. profesjonalną i uprzejmą obsługę
  3.5. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  3.6. w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
  3.7. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  3.7.1. udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  3.7.2. budzenie o wyznaczonej godzinie
  3.7.3. przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu
  3.8. Sprzątanie Pokoju podczas pobytu odbywa się tylko na życzenie Gościa
 4. Odpowiedzialność
  4.1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
  4.2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
  4.3. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów. wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób, minimalna kwota obciążenia to 1000 zł
  4.4. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  4.5. Za zgubienie kluczy do pokoju ,hotel obciąży gościa kwotą 200 zł
 5. Postanowienia porządkowe
  5.1. Hotel zastrzega sobie prawo kontrolnego wejścia do pokoju, w przypadku gdy od 24 godzin nie można nawiązać kontaktu z Gościem. Do pokoju ma prawo wówczas wejść pracownik służby w obecności drugiej osoby.
  5.2. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju innych gości.
  5.3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
  5.4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku braku zgody w tym zakresie, hotel przechowuje te przedmioty przez 3 miesiące.
  5.5. Gość hotelowy ma prawo, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania w pokoju hotelowym ze zwierzęciem.
  5.5.1. Zabronione jest wprowadzanie na teren obiektu zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.
  5.5.2. Gość ponosi wszelką odpowiedzialność finansową i prawną za szkody wyrządzone przez zwierzę przebywające na terenie Hotelu Kawena
  5.5.3. Właściciele psów i innych zwierząt są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez nich na terenie hotelu jak i w jego otoczeniu.
  5.6. Korzystanie z miejsca na ognisko jest dozwolone tylko po uprzedzeniu pracownika recepcji, Pozostawienie ogniska niezagaszonego skutkuje karą w wysokości 2000zł
  5.7. Hotel ma prawo przerwać świadczenie usługi noclegowej, która została już opłacona w przypadku gdy Gość hotelowy zakłóca porządek. Przerwanie pobytu gościa w takim przypadku nie stanowi podstawy do zwrotu należności wpłaconej za pobyt.
  5.8. W pomieszczeniach hotelowych obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za nieprzestrzeganie zakazu hotel obciąży Gości karą w wysokości 1000 zł
 6. Prawo do zmiany cen
  6.1. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.
 7. Reklamacje
  7.1. Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Hotel należy składać pisemnie lub ustnie w recepcji Hotelu. Reklamacje zgłoszone po wymeldowaniu się z pokoju nie będą rozpatrywane.
  7.2. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług świadczonych przez Hotel, a także usterek lub zniszczeń występujących w pokoju i pomieszczeniach wspólnych, Gość powinien ten fakt zgłosić do recepcji Hotelu w dniu przybycia. Brak zgłoszenia oznacza brak zastrzeżeń, w tym zastanych usterek i zniszczeń
 8. Ochrona danych osobowych
  8.1. Dokonując rezerwacji, Gość niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego, odpowiedzialnej za proces rezerwacji.
  8.2. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
  8.3. Administratorem danych osobowych jest Hotel.
  8.4. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany.
 9. Postanowienia końcowe
  9.1. Wszelkie spory związane z realizacją umowy strony będą rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku niemożliwości porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd miejscowy właściwy dla siedziby Hotel.
  9.2. Wszelkie nieuregulowane Regulaminem kwestie rozstrzygają przepisy powszechnie obowiązujące.
  9.3. Prawem właściwym do sporów pomiędzy hotel a Gościem jest prawo polskie.
  9.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniem regulaminu z języka polskiego na język obcy nadrzędnym jest polska wersja regulaminu.
  9.5. Hotel zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie.

Życzymy udanego pobytu
Zarząd Kawena Gdańsk